România a tras lozul câștigător: putem accesa 100 de miliarde de euro de la UE în perioada 2021-2027

UE  bce_05_65bb219f98

Dimensiune font:

| 21-01-2021 15:53

România va avea la dispoziţie un buget total de 100 miliarde euro în exerciţiul de finanţare europeană 2021-2027, de trei ori mai mult decât în perioada 2014-2020, iar agricultura şi programele de Dezvoltare Durabilă reprezintă o treime din bugetul disponibil, arată o analiză a REI Finance Advisors, companie de consultanţă specializate în atragerea de fonduri europene şi ajutoare de stat pentru companiile cu activitate în România, relatează News.ro.

Nouă programe operaţionale vor putea absorbi bugetul de 79,9 miliarde euro pentru România şi alte programe destinate agriculturii vor beneficia de un buget de circa 20 miliarde euro. Investiţii de miliarde sunt vizate în noul program de finanţare europeană pentru şcoli, spitale, lucrări de infrastructură, mediul de afaceri, digitalizare.”România va avea la dispoziţie un buget total de 100 miliarde euro în exerciţiul de finanţare europeană 2021-2027, dintre care 79,9 miliarde euro fonduri europene nerambursabile repartizate în numai puţin de 9 programe operaţionale pe mai multe sectoare cheie ale economiei, cât şi un buget de circa 20 miliarde euro fonduri nerambursabile, destinate agriculturii”, arată compania de consultanţă.

Liderii ţărilor europene şi ai instituţiilor UE au aprobat un buget multianual pentru perioada 2021-2027, în valoare de 1.074 miliarde de euro. Din valoarea totală bugetată, România a obţinut aproximativ 7,5%, respectiv 79,9 miliarde euro, sumă ce va fi folosită sub forma unui pachet de redresare economică, ce vizează pe de-o parte îmbunătăţirea infrastructurii, construirea de noi spitale şi şcoli, modernizarea sistemelor publice, cât şi sume ce vor fi alocate pentru dezvoltarea mediului de afaceri din România, în domenii cheie.

 

„România primeşte în exerciţiul financiar 2021-2027 o alocare de peste două ori mai mare faţă de valoarea obţinută în intervalul 2014-2020, ceea ce înseamnă o disponibilitate financiară mai mare pentru companiile cu activitate în România, atât pentru nevoile proprii (dezvoltare, digitalizare), cât şi indirect pentru a executa lucrări de infrastructură: eficienţă energetică, şcoli, grădiniţe, reabilitare de drumuri, construire de autostrăzi, poduri, construirea de noi spitale, investiţii care vor genera dezvoltare pe orizontală în rândul companiilor româneşti. Mai mult, Guvernul României a anunţat disponibilitatea unui buget suplimentar în valoare de circa 20 miliarde euro fonduri nerambursabile ce sunt destinate sectorului agriculturii. În exerciţiul financiar 2021-2027, companiile vor putea solicita fonduri direct de la Agenţiile de Dezvoltare Regionale, ceea ce se traduce printr-o scădere a perioadelor necesare evaluării proiectelor şi semnarea contractelor, deci o eficientizare a procesului de absorbţie”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Ce programe vor primi finanţare nerambursabilă în intervalul 2021 - 2027

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă (PODD), axat în special pe investiţii în sectoare cheie, va beneficia de o alocare pe regiuni, totalul bugetului fiind de peste 13,62 miliarde de euro. Spre deosebire de exerciţiul financiar anterior, în perioada 2021-2027, PODD va fi disponibil şi gestionat independent de către una dintre cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR) astfel: POR Bucureşti-Ilfov, POR Nord-Vest, POR Vest, POR Centru, POR Sud-Muntenia, POR Sud-Est, POR Sud-Est Oltenia, POR Nord-Est;

Principala provocare pe care Programul Operaţional Transport (POT 2021-2027) va trebui să o rezolve este reprezentată de recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, adaptată inclusiv utilizării duale şi asigurând, în acelaşi timp, atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de carbon şi transferul spre o mobilitate durabilă şi sigură. Bugetul total estimat al POT 2021-2027 este de 8,368 miliarde de euro, iar fondurile vor fi alocate pentru principalele obiective de infrastructură - şosele de mare viteză, drumuri naţionale, feroviare, mobilitate urbană, transport multimodal, canale navigabile şi portuare etc;

Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (POEO) va beneficia de un buget estimat de 5,775 miliarde euro, din care 3,861 miliarde euro fonduri structurale europene şi 1,913 miliarde euro cofinanţare naţională. POEO 2021-2027, cu un buget gestionat de Ministerul Educaţiei, are o serie de obiective specifice, printre care îmbunătăţirea accesibilităţii, calităţii educaţiei şi îngrijirii copiilor preşcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente, prevenirea abandonului şcolar timpuriu, ameliorarea calităţii educaţiei şi formării profesionale, integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului şi a economiei sociale sau creşterea participării la învăţarea pe parcursul întregii vieţi pentru asigurarea tranziţiilor pe piaţa muncii şi a mobilităţii profesionale a angajaţilor;

Programul Operaţional Sănătate (POS) are ca obiectiv general îmbunătăţirea accesibilităţii, eficacităţii, eficienţei şi rezilienţei sistemului de sănătate, iar ca obiective specifice îmbunătăţirea eficacităţii serviciilor medicale de urgenţă, creşterea accesului la servicii de asistenţă medicală primară, comunitară şi servicii oferite în regim ambulatoriu, îmbunătăţirea accesibilităţii şi eficacităţii serviciilor de reabilitare/recuperare, serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung, creşterea eficacităţii sectorului medical prin investiţii în infrastructură şi servicii, îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei serviciilor medicale prin investiţii în cercetare şi în digitalizarea sistemului medical sau creşterea gradului de utilizare a metodelor moderne şi inovative de investigaţie, intervenţie şi tratament. Bugetul estimat alocat POS 2021-2027 este de 4,7 miliarde euro, reprezentând atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale europene, cât şi o contribuţie naţională de la bugetul de stat;

Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS) va beneficia de un buget estimat la 2.960 miliarde euro fonduri europene + 703 milioane euro buget de la stat, un total de 3,663 miliarde euro pentru intervalul 2021-2027. Măsurile prevăzute în POIDS urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar şi din mediul urban, atât în ceea ce priveşte asigurarea accesului la servicii cât şi prin implementarea unor măsuri care să sprijine în mod direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). Analiza datelor statistice a reliefat grupurile specifice aflate în situaţie de vulnerabilitate ridicată: copiii şi tinerii, locuitorii din mediul rural, inclusiv romi, persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu un nivel scăzut de şcolaritate, familiile monoparentale care au copil/copii în întreţinere, ifamiliile cu mai multi copii şî persoanele vârstnice. Strategia Programului Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 vizează mai multe paliere de ajutor şi finanţare, parte a strategiei Guvernului României de a îmbunătăţi situaţia generală a familiilor din medii defavorizate;

Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (POCIDIF) ar urma să beneficieze de un buget în valoare de 2,14 miliarde de euro, cu o contribuţie naţională de 30% şi care va beneficia de mai multe axe prioritare, care vizează, în principal, stimularea accesului la finanţare al IMM pentru inovare prin digitalizare;

Programul Operaţional Tranziţie Justă (POTJ) sprijină exclusiv activităţile care sunt direct legate de obiectivul specific de a permite regiunilor şi cetăţenilor să abordeze impactul social, economic şi de mediu al tranziţiei către o economie neutră din punct de vedere climatic. POTJ 2021-2027 – are propusă o alocare indicativă totală de aproximativ 1,766 miliarde euro FEN;

Obiectivul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. Întrucât noul cadru financiar multi anual pentru perioada 2021-2027 propune modernizarea politicii de coeziune şi schimbarea ei într-o politică simplă şi flexibilă, se are în vedere simplificarea şi introducerea unor noi instrumente de flexibilitate care să faciliteze beneficiarii finali ai fondurilor. Bugetul POAT 2021-2027 este de 598,5 milioane euro, dublu faţă de intervalul anterior 2014-2020;

Opt regiuni ale României vor beneficia de Programe Operaţionale Regionale (POR) finanţate cu bani europeni şi fonduri alocate de la bugetul local, sume ce se află pe lista de investiţii prin care îşi propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă şi echilibrată a regiunilor din perioada 2014-2020, având la bază direcţiile, acţiunile şi priorităţile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 şi cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS), inclusiv recomandările Comisiei Europene formulate în Raportul de ţară din 2019 privind România;

Pe lângă cele 80 miliarde euro fonduri nerambursabile disponibile României, propunerea Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual din perioada 2021-2027 destinat Politicii Agricole Comune se ridică la circa 20,5 miliarde de euro. Din această sumă, 13,3 miliarde euro reprezintă plăţile directe, în timp ce 6,7 miliarde de euro se vor acorda pentru Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Şi alocările pentru FEADR se vor face în baza unor indicatori. În plus, rata de cofinanţare a statelor membre propusă de Comisia Europeanã este de 65-80% FEADR.

Principalele propuneri legate de direcţiile de acţiune în exerciţiul financiar 2021-2027 pentru FEADR vizează: Investiţii în exploataţii agricole, pomicole, unităţi de procesare, servicii de bază în mediul rural şi investiţii non-agricole: 38%; Sprijin pentru mediu şi climă: 35%; Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de gestionare a riscurilor: 9%; Instalarea tinerilor agricultori şi înfiinţarea de noi întreprinderi rurale: 8%; Cooperare şi inovare: 6%; Schimb de cunoştinţe şi informare şi asistenţă tehnică: 4%.

 

”Anul 2021 se anunţă unul destul de incert, cu perspective nu tocmai favorabile la nivel global, cea mai mare parte a economiilor din întreaga lume resimţind pe deplin efectele pandemiei. O soluţie pentru a lupta împotriva efectelor lăsate în urmă de COVID-19 pentru companiile româneşti ar fi de a analiza posibilitatea apelării la fonduri europene sau ajutoare de stat şi de a depune proiecte pentru a solicita finanţare, pe cât posibil din surse nerambursabile. Pe termen scurt sunt disponibile fonduri prin HG 807/2014, OUG 224/2020, OUG 130, schemele pentru digitalizare şi energie regenerabilă. Antreprenorii ar trebui să urmărească cu precădere toate noutăţile din sectorul de finanţare nerambursabilă pe portalurile Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi să pregătească proiectele împreună cu consultanţi specializaţi care le garantează contractual depunerea de proiecte corecte şi complete”, a mai precizat Roxana Mircea.

REI Finance Advisors şi REI International Consulting, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare), cât şi pe scheme de ajutor de stat. Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanţi în cele opt birouri regionale.

REI a atras finanţării pentru peste 800 de proiecte la nivel naţional, cu peste 300 de proiecte implementate şi o rată de succes – lider în domeniu – de 99%. În 2020, REI Grup a înregistrat proiecte aprobate în cuantum de circa 100 milioane euro, iar în acest an valoarea proiectelor aprobate va depăşi pragul de 150 -200 milioane euro.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Google docs

22:17

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate in domeniul public al comunei Gropniţa, judetul Iasi, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie. Spațiile din Dispensarul Uman sunt identificate astfel: 3. Spaţiul nr. 3 - suprafaţă totală de 37,10 mp, situat la parterul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 16,55 mp-Administraţie+spaţiu de 3,75 mp-Oficiu+spaţiu de 8,80 mp-Hol+spaţiu de 4,20 mp-Depozitare+spaţiu de 3,80 mp-G.S.) 4. Spaţiul nr.4 - suprafaţa totală de 44,97 mp din care: 27,40 mp spaţii cabinete+17,57 mp spaţii comune, situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 18,45mp-Camera pentru tratamente+ spaţiu de 8,95 mp-Centru personal); 5. Spaţiul nr. 5- suprafată totală de 32,47 mp din care: 14,90 mp spaţiu cabinet+17,57 spaţii comune ,situat la etajul clădirii Dispensarului medical (spaţiu 12,25 –cabinet stomatologie + 2,65 mp-Sterilizare). Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și Hotărârii Consiliului Local nr. 110 / 18.12.2020. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primariei comunei Gropnita, Compartimentul achiziții publice. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita in numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 21.03.2021, ora 12:00. Ofertele se depun la sediul Primariei, data-limita de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 10:00, intr- un exemplar. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.03.2021, ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Gropnița, judetul Iasi. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iasi, strada Elena Doamna, nr. 1A, CP 700398, tel 0232260600, fax 0332435700, email: tr-iasi-reg@just.ro
Cum primeau decedatii indemnizatii de merit de la Academia Romana. Suma se ridica la peste 3 milioane de lei
04/03/2021 14:56

Un casier de la Academia Romana este cercetat de politie si procurori dupa ce si-at fi insusit peste trei milioane de lei din banii institutiei. Banii figurau ca indemnizatii de merit platite catre unele persoa ...

UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate
04/03/2021 10:44

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi intr-un dosar ...

FOTO/VIDEO - Imagini de groază de la cutremurul din 4 martie 1977
04/03/2021 09:00

În seara de vineri, 4 martie 1977, la ora 21.22, Romania a fost zguduită de un puternic cutremur cu o magnitudine de 7.2 pe scara Richter, avand epicentrul in Muntii Vrancei. Era al doilea mare seism din ...

Scandal în Spania - surorile regelui Felipe al VI-lea s-au vaccinat peste rând
04/03/2021 08:00

Vaccinarea anti-COVID-19, despre care au relatat mai multe media, a surorilor regelui spaniol Felipe al VI-lea, in timpul unei călătorii la Abu Dhabi, a provocat o polemică in Spania, unde partidul Podem ...

Actualitate > International > stiri internationale VIDEO Cum au intervenit politistii din Israel si China in luari de ostatici similare celei de la Onesti. Atacatorii au fost impuscati
03/03/2021 21:04

 Modul in care polistii au intervenit in cazul luarii de ostatici de la Onesti, unde doi oameni au fost omorati dupa mai multe ore de negocieri cu Politia a starnit un val de reactii critice. Doua inr ...

FOTO/VIDEO - 10 beneficii ale aspirinei
02/03/2021 14:41

Cunoscutul medicament folosit in combaterea răcelilor, aspirina are si alte utilizări in domenii diferite. 1. Îndepărtează petele de transpiraţie 2. Te scapă de inţepăturile insectelor 3. &Icir ...

VIDEO Vietnam: Un curier este considerat supererou după ce a prins în brațe o fetiță ce căzuse de la etajul 12
02/03/2021 12:25

 Un curier ”supererou” din capitala vietnameză Hanoi a salvat o fetită de doi ani ce a căzut de la balconul unui apartament de la etajul 12, scrie Guardian. Nguyen Ngoc Manh, 31 de a ...

ANM,Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni  Prognoza meteo pentru urmatoarele zile
01/03/2021 16:00

  VREMEA      Prognoza meteo pentru IASI Iasi http://www.tititudorancea.ro/z/vremea_prognoza_meteo_iasi_romania.htm DATI CLIC PE " detalii" si se va dechide pagina cu ...

Navalnîi, închis în cel mai dur penitenciar din Rusia: ”Îți controlează fiecare pas, fiecare gând”
01/03/2021 12:48

 Aleksei Navalnii a fost transferat, recent, intr-o colonie penitenciară din regiunea Vladimir, aflată la trei ore distantă de Moscova. Acolo, opozantul va petrece următorii doi ani si jumătate. Pa ...

Ghioceii sunt protejați prin lege. Vânzarea lor este ilegală
28/02/2021 11:26

Ghioceii, vestitorii primăverii, sunt ocrotiti prin lege. În ciuda faptului că peste tot sunt scosi la vanzare, acest lucru este ilegal, iar cine ii cumpără riscă să incalce legea. În mai mul ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei