DOCUMENT Noile reguli la bacalaureat. Toate modificările propuse în proiectul legii educației

scoala bacalaureat 98

Dimensiune font:

| 13-01-2023 15:51

 Nouă structură a examenului de bacalaureat va include două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională, și nu doar la una, dar și o altă probă de competențe suplimentară. Conform noului proiect de lege a educației, obținut de HotNews.ro, elevii clasei a XII-a de la profilul umanist vor susține o probă scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază la matematică, iar elevii de la profilul real vor avea o probă scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază, la alegere, la una dintre disciplinele: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie.

Rezultate bacalaureat 

Proiectul Legii învățământului preuniversitar și cel al Legii învățământului universitar, refăcute în mandatul ministrului Ligia Deca, ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului după 15 februarie, conform calendarului convenit de liderii coaliției. Proiectul de lege propune modificări majore la examenul de bacalaureat. Dacă noile legi ale educației vor fi adoptate în acest an, atunci 2028 ar putea fi primul an în care se vor aplica noile reguli.

Ce prevede proiectul de lege, obținut de HotNews.ro:

Art. 99

(1) Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricolă şi, după caz, certificat de calificare profesională de nivel 3 sau 4, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal sau pe piaţa muncii.

 • (2) Elevii care au promovat clasa a XII-a de liceu cu frecvenţă, respectiv clasa a XIII-a de liceu –frecvenţă redusă, respectiv seral, pot susţine examenul naţional de bacalaureat, în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţei.
 • (3) Absolvenţii învăţământului liceal care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii.

 

Bacalaureat - probele de examen pentru fiecare profil și specializare

(4) Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe:

 • a) proba A01 – probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • b) proba A02 - probă orală de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • c) proba A1 - probă scrisă la Limba şi literatura română - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, cu excepţia elevilor de la profilul umanist, specializarea filologie - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • d) proba A2 - probă scrisă la Limba şi literatura română pentru elevii de la profilul umanist, specializarea filologie - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • e) proba B - două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin niveluri de competenţă corespunzătoare celor din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine. Pentru prima limbă străină nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine; pentru a doua limbă străină, nivelul de competenţă vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă, la alegerea candidatului. Examenele cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;
 • f) proba C - proba de evaluare a competenţelor digitale, în acord cu descriptorii elaboraţi pe baza programelor şcolare. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelurile de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educaţiei;
 • g) proba D - probă scrisă la Limba şi literatura maternă - probă comună pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale de la toate filierele, profilurile şi specializările - se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • h) proba E - probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării, pe baza standardelor naţionale de evaluare;
 • i) Proba F – probă scrisă, obligatorie, pentru evaluarea competenţelor de bază, complementare profilului/probelor scrise E.

(5) Proba E - probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializării sunt desfăşurate după cum urmează:

 • a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la matematică şi o probă, la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: informatică, fizică, chimie, biologie;
 • b) pentru profilul real, specializarea ştiinţele-naturii, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie la fizică/ chimie/ biologie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul real la alegere între: fizică, chimie, biologie, matematică sau informatică, alta decât cea la care a susţinut proba obligatorie;
 • c) pentru profilul umanist, specializarea ştiinţe sociale, din filiera teoretică, două probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la istorie şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între geografie şi ştiinţe socioumane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;
 • d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică probe scrise, dintre care o probă obligatorie, la limba şi literatura unei limbi de circulaţie internaţională şi o probă la o disciplină relevantă pentru profilul umanist, la alegere între: istorie, geografie sau ştiinţe socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filosofie;
 • e) pentru filiera tehnologică, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire şi o probă, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul real;
 • f) pentru filiera vocaţională, două probe, dintre care, una obligatorie dintre disciplinele de specialitate şi alta, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializării.

O nouă probă la bacalaureat: Matematică pentru cei de la Uman și o disciplină socio-umană, la alegere, pentru cei de la real

Proiectul de lege prevede și introducerea unei probe suplimentare de competențe. Cei de la profilul uman vor da un examen la Matematică - „probă de competențe de bază”, iar cei de la profilul real vor avea o probă de competențe din zona socio-umană. 

(6) Proba F va viza competenţele de bază, după cum urmează:

 • a) pentru profilul umanist, filiera teoretică, proba scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază la matematică;
 • b) pentru profilul real, filiera teoretică, probă scrisă pentru evaluarea competenţelor de bază, la alegere, la una dintre disciplinele socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie;
 • c) pentru filierele tehnologică şi vocaţională, probă scrisă pentru evaluarea competenţelor prevăzute la litera a) sau b), complementar disciplinelor alese la proba E.
 • Lista disciplinelor şi a programelor de examene se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi se dă publicităţii la începutul ciclului de învăţământ.

Condiții de promovare

Art.100

(1) Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 
 • a) au susţinut proba A01, respectiv A02 şi au obţinut cel puţin nota 5;
 • b) au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) şi au obţinut la proba B cel puţin echivalentul nivelului B1, respectiv A2, în funcţie de tipul de probă susţinut, iar la proba C au obţinut cel puţin nivelul „mediu”;
 • c) au susţinut probele A1 şi A2 prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;
 • d) au susţinut, după caz, proba D prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5;
 • e) au susţinut proba E, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;
 • f) au susţinut proba F, prevăzută la art. 99 alin. (4) şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre cele două discipline;
 • g) au obţinut media aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, şi la probele scrise, cel puţin egală cu 6.
 • (2) În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
 • (3) Absolvenţilor de liceu care au susţinut probele B şi C prevăzute la art. 99 alin. (4) li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise şi orale prevăzute la art. 99 alin. (4).
 • (4) În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la probele care au fost promovate în sesiunea/sesiunile anterioare.
 • (5) În decursul unui an şcolar, se organizează două sesiuni ale examenului naţional de bacalaureat.
 • (6) Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, se poate organiza şi sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

Examenul de bacalaureat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori

 • (7) Candidaţii pot susţine probele din cadrul examenului naţional de bacalaureat fără taxă, de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite prin hotărâre a guvernului româniei iniţiată de Ministerul Educaţiei. Acum, examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult două ori.
 • (8) Probele B, C și F prevăzute la art. 99 alin. (4) se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, în timpul anului şcolar, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică adoptată prin ordin al ministrului educaţiei.
 • (9) Probele orale A01, respectiv A02 şi probele scrise A, respectiv D și E , prevăzute la art. 99 alin. (4), se susţin după încheierea cursurilor, în condiţiile stabilite prin metodologie specifică adoptată prin ordin al ministrului educaţiei.
 • (10) În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut/nu au promovat examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • (11) Promovarea examenului de bacalaureat conferă titularilor nivelul de calificare 4.

Examen de certificare a calificării, separat de bacalaureat

Art.101

(1) Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat.

 • (2) În cadrul liceelor tehnologice, după absolvirea clasei a XI-a, elevii pot obţine certificatul de calificare nivel 3, care conferă dreptul de acces pe piaţa muncii.
 • (3) Organizarea, desfăşurarea şi calendarul examenului de certificare se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, la începutul fiecărui an şcolar. Examenul de certificare a calificării de nivel 3 constă într-o probă practică, prin realizarea şi prezentarea unui produs/ subansamblu/ serviciu sau executarea unor operaţii specifice, conform domeniului, specializării şi calificării candidatului; (4) După absolvirea clasei a XII-a, elevii pot obţine certificatul de calificare nivel 4 care conferă dreptul de acces pe piaţa muncii sau accesul în învăţământul postliceal.
 • (5) Organizarea, desfăşurarea şi calendarul examenului de certificare se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, la începutul fiecărui an şcolar. Examenul de certificare a competenţelor profesionale de nivel 4 constă într-o probă practică, prin realizarea şi susţinerea unui proiect, conform domeniului, specializării şi calificării candidatului. Aceasta poate fi echivalată, după caz, cu proba E din cadrul examenului de bacalaureat, în cazul în care absolventul a luat minimum nota 5 la această probă.
 • (6) Obţinerea certificării nivelului 4 de certificare, conform alin (5), nu este condiţionată de promovarea examenului naţional de bacalaureat.

 

Puncte preluare anunturi  "Evenimentul Regional al Moldovei"  in Iasi

<>

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Bancul Zilei

04:15

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 7 Tribunalul Neamţ, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1238/103/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunrilor imobile şi mobile din patrimoniul debitoarei S.C. „Star Construct” S.R.L., cu sediul în loc. Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează: Nr. crt. Denumire activ Adresa Valoare -lei- 1. Imobil – teren intravilan curţi-construcţii cu o suprafaţă de 414 m.p. Loc. Târgu Neamţ, bd. Ștefan cel Mare, nr. 92, jud. Neamţ 188.500,00 2. Aparatură birotică: calculator, monitor, imprimantă, xerox -- 5.712,00 TOTAL * 194.212,00 Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile scoase la vânzare este cel de mai sus şi nu conţine TVA. Vânzarea se va face conform regulamentelor de vânzare aprobate de către adunarea creditorilor din data de 06.09.2022. Vânzarea prin licitaţie publică va avea loc la data de 13.04.2023, ora 1200 şi se vor organiza şedinţe la un interval de 7 zile pentru bunurile imobile şi mobile, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei, a caietului de sarcini, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Preţul caietului de sarcini pentru bunurile imobile este 1.000 lei, iar pentru bunrile mobile este de 100 lei, şi este obligatoriu pentru participanţii la licitaţie. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul – verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefoanele 0335/566.035, 0727/850.575. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
PUBLICAŢIA DE VÂNZARE NR. 5 Tribunalul Vaslui, prin lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 1518/89/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, precum şi a Codului de procedură civilă, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. CLUB TOMA S.R.L. Huşi, cu sediul în mun. Huşi, judeţul Vaslui. Nr. crt. DENUMIRE ACTIV Valoare - lei - 1. Echipamente tehnologice 34.569,50 2. Aparate, instalaţii 1.074,00 3. Mijloc de transport 197,50 4. Aparatură birotică 380,50 Total 36.221,50 Preţul de pornire al licitaţie este cel de mai sus și nu conţine T.V.A.. Vânzarea se va face conform regulamentului de vânzare şi hotărârea Adunării creditorilor din data de 23.09.2022. Vânzarea în bloc prin licitaţie publică pentru bunurile mobile va avea loc la data de 27.03.2023, ora 1000 şi se vor organiza şedinţe săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar. Până la data şi ora licitaţiei, ofertanţii vor depune dovada achitării taxei de participare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, a garanţiei de participare la licitaţie de 30% din preţul de pornire al licitaţiei şi a caietului de sarcini – 500 lei, cât şi documentele de înfiinţare şi împuternicirea dată persoanei fizice de către persoana juridică pentru participare la licitaţie, iar pentru persoanele fizice buletinul de identitate. Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la licitaţie, cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor, iar bunurile vor fi scoase din nou la vânzare în contul adjudecatarului. Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare, au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Huşi, str. 1 Decembrie nr. 32, localitatea Huşi, judeţul Vaslui sau la telefonul 0727/850.575, 0335/566.035, fax 0335/814.103. Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Huşi
Statutul elevului a fost modificat. Chiulangiii vor avea nota scăzută la purtare
24/03/2023 10:00

Ministerul Educatiei a publicat Ordinul nr. 3.797/2023 in care sunt prezente toate modificările care au fost aduse in ultimul timp statutului elevului. Acestea sunt valabile incepand cu 22 martie. Modificăr ...

Se schimbă admiterea la liceu. Elevii vor susține și concurs, pe lângă Evaluarea Națională
21/03/2023 08:30

Admiterea la liceu ar putea lua noi forme, potrivit noilor prevederi din Legile Educaţiei, anunţate de Ministrul Educaţiei, Ligia Deca. Absolvenţii clasei a VIII-a ar trebui să susţină atat Evaluarea Na ...

Lecţii de spaimă de la Satana
20/03/2023 12:02

Un editorial scris cu cava timp in urmă, insă cu multe realităti... Am răsfoit de curand un vraf de ziare in căutarea modificărilor aduse la Legea invăţămantului in ultimii 20 de ani. Au fost multe, m ...

Simularea pentru Evaluarea Națională 2023 a început cu stângul
20/03/2023 09:40

Simularea examenului de Evaluare Natională la Limba si Literatura Romană a inceput cu probleme. Mai multi elevi si profesori au spus că nu au putut să se pregătească pentru că Ministerul Educatiei a publ ...

Sindicaliștii de la USLIP au votat pentru continuitate
19/03/2023 21:30

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţămantul Preuniversitar (USLIP) şi-a ales noua conducere de la Iaşi. La Conferinţa Judeţeană de sambătă, Laviniu Lăcustă a fost reales in funcţia de preşe ...

Călătorii gratuite în UE pentru tineri
16/03/2023 14:09

Astăzi, Comisia lansează runda de inscrieri de primăvară DiscoverEU, in cadrul căreia 35 000 de tineri vor primi un permis gratuit de călătorie de cale ferată cu care pot explora Europa. Runda de inscr ...

Cum se va desfășura simularea examenelor în anul şcolar 2022 – 2023
16/03/2023 13:15

Ministerul Educaţiei a publicat ghidul privind simularea examenelor naţionale in anul şcolar 2022 – 2023. Potrivit documentului, accesul elevilor in săli este permis pană la ora 8,30, iar probele in ...

Elevii vor avea vacanță de Paște anul viitor
10/03/2023 12:35

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a semnat ordinul privind structura anului şcolar 2023-2024, care prevede că vacanţa de primăvară din anul 2024 va include perioada Sărbătorilor Pascale. ‘Ministru ...

Ce spune legea referitor la școala online
09/03/2023 12:45

Scoala online nu doar că nu dispare, dar include si părintii, conform unui ordin de ministru ce reglementează acest tip de activitate. Documentul nu spune insă si care sunt solutiile in cazul celor din zone ...

Elevii ieşeni, premiaţi la două competiţii importante: IIOT şi Prosoft@Nt
07/03/2023 22:43

Cei mai valoroşi olimElevii ieşeni, premiaţi la două competiţii importante: IIOT şi Prosoft@Nt r cu experienţă ci şi cu premii. La concursul pluridisciplinar Prosoft@NT, aflat la a XIX-a ediţ ...

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei